• عربي
  • FR
  • EN
  • IT
  • Giovanni Polara
    Università di Napoli "Federico II" (Napoli - Italia) - Professore Ordinario di Letteratura Latina all'Università di Napoli "Federico II"