• عربي
  • FR
  • EN
  • IT
  • Cairoli Fulvio Giuliani
    جامعة روما - لاسابيانس (روما - إيطاليا) - Professore Ordinario di Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi all'Università di Roma "La Sapienza"