• عربي
  • FR
  • EN
  • IT
  • Fabio Redi
    Università degli Studi de L'Aquila (L'Aquila - Italia) - Professore Ordinario di Archeologia Medievale all’Università de L’Aquila