• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم التراث الثقافي

  لم يختار أي عنصر


  • Antiche civiltà del Mediterraneo  
   متوفر في:

   Italiano (37 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Eva Cantarella(Università di Milano), Davide Ciafaloni(Università di Milano), Luciana Jacobelli(Università di Milano), Marxiano Melotti(Università di Milano)
    
    
  • Antichità Romane  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Filippo Coarelli
    
    
  • Antropologia culturale  
   متوفر في:

   Italiano (35 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Matilde Callari Galli(Università di Bologna), Gualtiero Harrison(Università di Modena e Reggio Emilia), Ugo Fabietti(Università di Milano)
    
    
  • Archeologia e Storia dell’arte medievale  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Antonio Paolucci(Direttore dei Musei Vaticani, già Ministro dei Beni Culturali), Fabio Redi(Università degli Studi de L'Aquila), Riccardo Francovich(Università degli Studi di Siena)
    
   English (0 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة:
    
    
  • Archeologia e storia dell'arte greca e romana  
   متوفر في:

   Italiano (30 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Fausto Zevi(Università "La Sapienza" di Roma)
    
    
  • Archeologia medievale  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Riccardo Francovich(Università degli Studi di Siena), Fabio Redi(Università degli Studi de L'Aquila)
    
    
  • Architettura del Paesaggio  
   متوفر في:

   Italiano (10 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Mariella Zoppi(Università di Firenze)
    
    
  • Architettura del Paesaggio  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Mariella Zoppi(Università di Firenze)
    
    
  • Archivistica generale  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Antonio Romiti(Università di Firenze)
    
   English (0 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة:
    
    
  • Archivistica speciale moderna e contemporanea  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Roberto Navarrini(Università di Udine), Elio Lodolini(Università "La Sapienza" di Roma)