• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم نظم المعلومـات الجغرافية

  لم يختار أي عنصر


  • Analisi matematica  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Paolo Boieri(Politecnico di Torino), Giulio Cesare Barozzi(Università di Bologna)
    
    
  • Basi di dati  
   متوفر في:

   Italiano (30 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Paolo Atzeni(Università Roma Tre), Riccardo Torlone(Università Roma Tre)
    
    
  • Cartografia numerica  
   متوفر في:

   Italiano (41 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Mario Fondelli(Università di Firenze)
    
    
  • Cultura Europea  
   متوفر في:

   Italiano (27 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Sandro Gozi(Collegio d'Europa (Belgio) e Sciences Po (Francia) Membro del Parlamento italiano), Franco Cardini(Università di Firenze), Emilio De Capitani(Parlamento Europeo - Commissione Libertà Civili, giustizia e affari interni), Alessandro Fusacchia(Istituto di Studi Politici di Parigi (Francia)), Cosimo Risi(Università di Salerno)
    
    
  • Difesa del Suolo  
   متوفر في:

   Italiano (16 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Goffredo La Loggia(Università di Palermo)
    
    
  • Diritto dell'ambiente  
   متوفر في:

   Italiano (22 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Felice Casson(Magistrato in aspettativa)
    
    
  • Ecologia applicata I  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   الأساتذة: Almo Farina(IUAV - Venezia), Virginio Bettini(IUAV - Venezia), Pier Francesco Ghetti(Università "Ca' Foscari" di Venezia)
    
    
  • Ecologia applicata I  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   الأساتذة: Pier Francesco Ghetti(Università "Ca' Foscari" di Venezia), Virginio Bettini(IUAV - Venezia)
    
    
  • Ecologia applicata II  
   متوفر في:

   Italiano (39 الدروس)

   الأساتذة: Alberto Quaglino(Politecnico di Torino), Enrico Quaglino(TIMESIS srl), Mario Pividori(Università di Padova), Ferdinando Boero(Università del Salento), Lorenzo Bonometto(Società Veneziana di Scienze Naturali), Pier Francesco Ghetti(Università "Ca' Foscari" di Venezia)
    
    
  • Elaborazione delle Immagini  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Vito Cappellini