• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم علم النفس

  لم يختار أي عنصر


  • Affetti e relazioni interpersonali  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Nino Dazzi(Università "La Sapienza" di Roma), Alessandra De Coro(Università "La Sapienza" di Roma), Franco Di Maria(Università di Palermo), Adriana Lis(Università di Padova), Margherita Lang(Università di Milano), Massimo Ammaniti(Università "La Sapienza" di Roma)
    
    
  • Analisi multivariata  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Claudio Barbaranelli(Università "La Sapienza" di Roma)
    
    
  • Antropologia culturale   CFU: 6
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)
   €85.31

   معاينة
   الأساتذة: Ugo Fabietti(Università di Milano), Matilde Callari Galli(Università di Bologna)
    
    
  • Atteggiamenti  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Stefano Boca(Università di Palermo), Lucia Mannetti(Università "La Sapienza" di Roma)
    
    
  • Basi biologiche del comportamento  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Franco Mangia(Università "La Sapienza" di Roma), Edoardo Boncinelli(Università San Raffaele di Milano), Fiorella Altruda(Università di Torino)
    
    
  • Classici della psicologia  
   متوفر في:

   Italiano (13 الدروس)
   €53.88

   معاينة
   الأساتذة: Nino Dazzi(Università "La Sapienza" di Roma), Walter Gerbino(Università di Trieste), Giorgio Vallortigara(Università di Trieste), Luciano Mecacci(Università di Firenze), Riccardo Luccio(Università di Trieste)
    
    
  • Cognizione sociale   CFU: 10
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Luciano Arcuri(Università di Padova), Stefano Boca(Università di Palermo)
    
    
  • Comunicazione e persuasione  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Bruno Mazzara(Università "La Sapienza" di Roma), Chiara Volpato(Università di Milano-Bicocca), Angelica Mucchi Faina(Università di Perugia)
    
    
  • Cultura e Società  
   متوفر في:

   Italiano (15 الدروس)
   €62.86

   معاينة
   الأساتذة: Ugo Fabietti(Università di Milano)
    
    
  • Elementi di Informatica   CFU: 6
   متوفر في:

   Italiano (19 الدروس)
   €80.82

   معاينة
   الأساتذة: Marco Mezzalama(Politecnico di Torino)