• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم علوم الاتصال

  لم يختار أي عنصر


  • Analisi dei datii  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Anna Paola Ercolani(Università "La Sapienza" di Roma), Italo Scardovi(Università di Bologna), Giulio Vidotto(Università di Padova), Romano Scozzafava(Università "La Sapienza" di Roma), Claudio Barbaranelli(Università "La Sapienza" di Roma), Giorgio Tassinari(Università di Bologna), Estela Bee Dagum(Università di Bologna)
    
    
  • Antropologia culturale  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Matilde Callari Galli(Università di Bologna), Gualtiero Harrison(Università di Modena e Reggio Emilia)
    
    
  • Arte contemporanea, critica e modelli espositivi  
   متوفر في:

   Italiano (19 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Dario Cimorelli(Università degli Studi di Genova), Salvatore Italia(Università di Chieti), Alessandro Masi(Segretario Generale della Società Dante Alighieri)
    
    
  • Arte contemporanea, critica e modelli espositivi  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Barbara Sega(Università di Bologna), Dario Cimorelli(Università degli Studi di Genova), Salvatore Italia(Università di Chieti)
    
   English (0 الدروس)

   الأساتذة:
    
    
  • Brand Design  
   متوفر في:

   English (0 الدروس)

   الأساتذة:
    
   Italiano (18 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Antonio Romano(Università "La Sapienza" di Roma), Eduardo Salierno(Università "La Sapienza" di Roma)
    
    
  • Comunicazione multimediale e crossmedia  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Luciano Paccagnella(Università di Torino), Fausto Colombo(Università Cattolica del Sacro Cuore)
    
   English (0 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة:
    
    
  • Comunicazione pubblica  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Antonio La Spina(Università di Palermo), Paolo Mancini(Università di Perugia)
    
    
  • Creatività e comunicazione pubblicitaria  
   متوفر في:

   English (0 الدروس)

   الأساتذة:
    
   Italiano (24 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Enrico Cogno(Università Luiss Guido Carli), Davide Borrelli(Università del Salento)
    
    
  • Diritto pubblico e dell'informazione  
   متوفر في:

   Italiano (30 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Beniamino Caravita di Toritto(Professore ordinario di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia) Professore, Facoltà di Giurisprudenza, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (Italia))
    
    
  • Economia e marketing delle imprese  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Domenico Siniscalco(Università di Torino), Stefano Zamagni(Università di Bologna), Paolo Onofri(Università di Bologna)