• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم الاقتصاد

  لم يختار أي عنصر


  • Analisi e contabilità dei costi nelle imprese turistiche  
   متوفر في:

   Italiano (18 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Paola Demartini(Università Roma Tre)
    
    
  • Analisi e contabilità dei costi nelle imprese turistiche  
   متوفر في:

   English (0 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة:
    
   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Gianfranco Cavazzoni(Università di Perugia), Marco Tieghi(Università di Bologna), Giovanni Liberatore(Università di Firenze), Mario Mari(Università di Perugia)
    
    
  • Banche e intermediari finanziari (nuova edizione)  
   متوفر في:

   Italiano (23 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Massimo Caratelli(Università Roma Tre)
    
    
  • Contabilità e bilancio  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Paolo Bastia(Università di Bologna), Massimiliano Zanigni(Università di Bologna)
    
    
  • Diritto Amministrativo  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Michele Corradino(Consigliere di Stato), Roberto Giovagnoli(Consigliere di Stato), Gabriella Palmieri(Avvocato dello Stato), Alessandra Pioggia(Università di Perugia), Maria Alessandra Sandulli(Università Roma Tre)
    
   English (0 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة:
    
    
  • Diritto Amministrativo e profili di Diritto Processuale Amministrativo  
   متوفر في:

   Italiano (24 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Roberto Giovagnoli(Consigliere di Stato)
    
    
  • Diritto bancario e finanziario  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Pierre de Gioia-Carabellese(Heriot Watt University), Giuseppe Boccuzzi(Direttore generale Fondo Interbancario Garanzia dei Depositi)
    
   English (23 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Mads Andenas(University of Oslo), Pierre de Gioia-Carabellese(Heriot Watt University)
    
    
  • Diritto Civile  
   متوفر في:

   Italiano (24 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Mauro Orlandi(Ordinario di Diritto Privato nell'Università Cattolica di Milano)
    
    
  • Diritto Commerciale  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Giovanni Caselli(Università di Trieste), Francesco Galgano(Università di Bologna), Rossella Cavallo Borgia(Università Luiss Guido Carli)
    
    
  • Diritto Commerciale  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Francesco Galgano(Università di Bologna), Rossella Cavallo Borgia(Università Luiss Guido Carli), Nadia Zorzi(Università di Bologna)