• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم الهندسة

  لم يختار أي عنصر


  • Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   الأساتذة: Muzio Gola(Politecnico di Torino), Emilio Vitale
    
    
  • Algoritmi e programmazione avanzata  
   متوفر في:

   English (25 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Massimo Poncino(Politecnico di Torino)
    
   Italiano (27 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Massimo Poncino(Politecnico di Torino)
    
    
  • Analisi matematica III  
   متوفر في:

   Italiano (29 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Marco Codegone(Politecnico di Torino)
    
    
  • Antenne e telerilevamento  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   الأساتذة: Giorgio Franceschetti(Università di Napoli "Federico II"), Mario Orefice(Politecnico di Torino)
    
    
  • Architettura dei calcolatori e progettazione di sistemi digitali  
   متوفر في:

   Italiano (46 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Paolo Prinetto(Politecnico di Torino), Gianni Conte(Università di Parma), Giacomo Bucci(Università di Firenze)
    
    
  • Architettura dei sistemi integrati  
   متوفر في:

   Italiano (40 الدروس)

   الأساتذة: Pierangelo Terreni(Università di Pisa), Roberto Saletti(Università di Pisa), Roberto Roncella(Università di Pisa)
    
    
  • Architettura Tecnica  
   متوفر في:

   Italiano (25 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Antonio de Vecchi(Università di Palermo), Antonio Cottone(Università di Palermo)
    
    
  • Architettura tecnica e produzione edilizia  
   متوفر في:

   Italiano (28 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Andrea Vanossi(Politecnico di Milano), Angelo Ciribini(Università di Brescia)
    
    
  • Artificial Intelligence  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Giovanni Felici(Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” - CNR)
    
    
  • Artificial Intelligence  
   متوفر في:

   Italiano (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Giovanni Felici(Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” - CNR)
    
   English (20 الدروس)

   معاينة
   الأساتذة: Giovanni Felici(Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” - CNR)