• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم التراث الثقافي

  لم يختار أي عنصر

  Antichità Romane

  اللغة عربي
  المتطلبات المُسبقة
  Conoscenza della storia romana
  الأهداف
  Si intende illustrare la conquista romana dell'Italia e la progressiva acculturazione delle popolazioni indigene.
  البرنامج

  Il corso analizza il processo di romanizzazione dell'Italia attraverso l'analisi integrata della documentazione letteraria ed archeologica. Vengono presi in esame i vari aspetti della conquista romana sia dal punto di vista politico e sociale che da quello culturale (lingua, letteratura, religione, arte, architettura, urbanistica ).
  Sullo sfondo, il dibattito attuale sul concetto di romanizzazione.
  نصوص وكتب

  J.M. DAVID, La romanizzazione dell'Italia, Laterza, Bari 1994
  E. GABBA, Esercito e società nella tarda repubblica romana, La Nuova Italia, Firenze, 1973
  أستاذ المقرر
  لا يتوفر حالياً أي أستاذ