• عربي
 • FR
 • EN
 • IT
 • قسـم التراث الثقافي

  لم يختار أي عنصر

  Architettura del Paesaggio

  اللغة عربي
  المتطلبات المُسبقة
  Non sono necessari pre-requisiti specifici, tuttavia è opportuna una discreta conoscenza delle vicende storico-artistiche italiane
  الأهداف
  Fornire informazioni sul campo di applicazione delle discipline e sulla evoluzione del concetto di paesaggio.
  البرنامج
  Evoluzione disciplinare (dalla bellezza panoramica alla coincidenza paesaggio-territorio), storia del giardino e del paesaggio, analisi dei campi di applicazione disciplinare/professionale attraverso le opere dei principali progettisti del XX Sec. ed alcuni casi di realizzazioni esemplari degli ultimi 30 anni.
  نصوص وكتب
  M.ZOPPI & CO. Verde di Città, Progettare con il Verde, vol. I, Alinea Ed., Firenze 1988

  F. PANZINI, Per i piaceri del popolo – L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX Sec., Zanichelli Ed., Bologna 1993
  in alternativa al libro di PANZINI:
  M. ZOPPI, Storia del Giardino Europeo, Laterza Ed., Bari 1995
  التمارين
  Test a risposta breve o multipla per verificare il livello di apprendimento e la capacità di apprendimento.
  أستاذ المقرر
  لا يتوفر حالياً أي أستاذ